Bemærk CoolEurope forsendelser skal nu indleveres i Bring pakkeshops

Send labelfrie pakker til 23 lande i Europa

I samarbejde med kalder vi det

Tyskland

Fra 70,-

(52,- eks. moms)

England

Fra 79,-

(63.20 eks. moms)

Frankrig

Fra 99,-

(79,20 eks. moms)

Sverige

Fra 65,-

(52,- eks. moms)

DET MED SMÅT – SKREVET MED STORT

KÆRE KUNDE

HER HOS COOLRUNNER SAMLER VI PÅ GLADE OG TILFREDSE KUNDER. GLADE OG TILFREDSE KUNDER ER DEM, DER FÅR DEN OPLEVELSE, DE FORVENTER – OG GERNE LIDT TIL.

DET ER DERFOR VIGTIGT FOR OS, AT VÆRE HELT ÅBNE OG TYDELIGE I DE VILKÅR, DER GÆLDER FOR DIG, NÅR DU VÆLGER EN AF COOLRUNNERS PAKKELØSNINGER. I DISSE VILKÅR KAN DU LÆSE, HVAD DU KAN FORVENTE AF COOLRUNNER, SAMT HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER DU HAR.

BEMÆRK SÆRLIGT AFSNITTENE OM ERSTATNING OG FORSIKRING SAMT AFSNITTENE OM KRAV TIL EMBALLERING OG TYPEN AF GENSTANDE, DER KAN SENDES.

 

1. INDLEDNING

1.1 Disse Vilkår finder anvendelse for enhver befordrings- og eller distributionsydelse, der leveres af CoolRunner ApS,

Stigsborgvej 60, 9400, Nørresundby, uanset om ydelsen er baseret på en aftale mellem dig som kunde

(Kunden/du/dig) og CoolRunner eller en forhandler af CoolRunners ydelser, eller andet.

 

1.2 Udover disse Vilkår finder standardvilkårene ”Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2015” (NSAB

2015) anvendelse. Det gælder dog kun på punkter, hvor NSAB 2015 ikke strider mod disse Vilkår. Vi anbefaler, at du

læser NSAB 2015.

 

1.3 CoolRunner udfører ikke selv transporten af dine Pakker. Det gør vores underleverandører herunder

pakketransportfirmaer og vognmænd, som CoolRunner har indgået samarbejdsaftaler med. Disse Vilkår afspejler

derfor de vilkår, som gælder mellem CoolRunner og transportørerne.

 

2. KØBET AF PAKKE-BEFORDRING

2.1 Når du har gennemført købet af din befordring/pakkelabel på en af CoolRunners salgsplatforme er købet endeligt og

kan ikke refunderes. Det gælder, selvom der er tale om et onlinekøb, og du er forbruger. Det skyldes, at der er tale om

levering straks efter købet, hvorved fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven kan frafaldes.

 

3. ANSVAR OG ERSTATNING - BESKADIGELSE ELLER BORTKOMST AF PAKKEN

3.1 Ansvarsgrundlaget.

Ansvarsgrundlaget for CoolRunner, dvs. om CoolRunner er erstatningspligtig, skal vurderes i

henhold til NSAB 2015 med de tilføjelser, der findes i disse Vilkår nedenfor.

 

3.2 Frister for reklamation.

Reklamation som følge af beskadigelse, forsinkelse eller bortkomst af pakken skal ske skriftligt

til CoolRunner ved fremsendelse af udførlig e-mail til info@coolrunner.dk. Reklamationer over beskadigelse skal

indgives straks ved modtagelsen af pakken, hvis beskadigelsen er eller ville være konstaterbar enten ved besigtigelse

af genstandene eller emballagen og senest 4 dage efter levering af pakken. Vi anbefaler derfor, at Pakken åbnes

straks ved modtagelsen for konstatering af eventuelle skader på indholdet. Reklamationer over forsinkelse eller

bortkomst af pakken skal være indgivet skriftligt senest 10 dage efter det senest forventede leveringstidspunkt i

henhold til de oplysninger, der fremgik ved købet af befordringen. Samtlige krav fortabes, såfremt reklamationen ikke

er indgivet og lever op til dokumentationskravene i punkt 3.3 indenfor fristerne i dette afsnit.

 

3.3 Dokumentationskrav.

Reklamationer over beskadigelse af pakker skal indeholde følgende:

pakke/forsendelsesnummer, beskrivelse af pakkens indhold, beskrivelse af skaden, fotos af pakkens indre og ydre

emballage og det beskadigede indhold, dokumentation for kostpris samt markedspris. CoolRunner kan anmode om, at

det beskadigede indhold sendes til CoolRunner eller transportøren for besigtigelse som betingelse for accept af

ansvar.

 

3.4 Bortkomst.

Såfremt din pakke ikke er nået frem til modtagerstedet indenfor 30 dage efter det senest forventede

leveringstidspunkt i henhold til de oplysninger, der fremgik ved købet af befordringen, anses pakken for bortkommet.

Kan Coolrunner inden udløbet af den angivne periode med rette oplyse, at pakken findes i god behold og kan

udleveres indenfor rimelig tid herefter, anses pakken ikke for bortkommet. Såfremt pakken findes i god behold og

denne kan udleveres efter det tidspunkt, hvor den er erklæret bortkommet og erstatning er udbetalt, vil en sådan

udlevering kræve refusion af erstatningsbeløbet til CoolRunner. Er betingelserne for bortkomst efter dette punkt ikke

opfyldt, er der alene tale om forsinkelse, som ikke erstattes.

 

3.5 Beløbsgrænser.

For at give dig som Kunde de bedst mulige erstatningsvilkår ved forsvundne og beskadigede pakker

har Coolrunner forhandlet erstatningsvilkårene med transportørerne. Der kan gælde forskellige beløbsgrænser alt efter

hvilken transportør, der fragter pakken. Ved oprettelse af din fragtordre på Coolrunners platform er der oplysninger om

den valgte transportørs beløbsmæssige erstatningsgrænse eller særlige erstatningsgrænse for det valgte

pakkeprodukt, og det er denne, der er gældende. Er der ikke oplyst en erstatningsgrænse gælder NSAB 2015. Vær

opmærksom på at erstatning for bortkomst og beskadigelse efter NSAB 2015 beregnes efter pakkens vægt, og at

ansvaret er begrænset til 8,33 SDR per kg.

 

3.6 Tegn forsikring.

Overstiger din pakkes værdi den beløbsmæssige begrænsning af erstatningsansvaret for den valgte

transportør, anbefaler vi kraftigt, at du tilvælger forsikring ved købet af befordringen. I modsat fald bærer du selv

risikoen for tab, der overstiger transportørens begrænsning. Bemærk at disse Vilkår stadig gælder, selvom du har

tilkøbt forsikring. Det er således alene beløbsgrænsen for ansvaret, som udvides ved køb af forsikring. Det betyder

blandt andet, at begrænsningerne i retten til erstatning i punkt 3.8 fortsat finder anvendelse, ligesom kravene til emballering og indhold gælder.

 

3.7 Sådan beregnes erstatningen.

Erstatningen ved beskadigelse eller bortkomst af en pakke beregnes ud fra det laveste

af den aktuelle omsætningsværdi (markedsværdien) og den dokumenterede kostpris. Medmindre genstanden er

totalskadet ydes der alene erstatning for den forholdsmæssige værdiforringelse. Ejendomsretten til genstanden

overgår til CoolRunner ved erstatningsudbetaling af hele genstandens værdi.

 

3.8 Tab som ikke erstattes.

Følgende tab erstattes ikke:

a) Tab som følge af forsinkelse.

b) Tab som følge af forhold på afsenders eller tredjemands side herunder men ikke begrænset til:

1. utilstrækkelig/mangelfuld emballering,

2. fejlagtig/utilstrækkelig adressering, labeling (f.eks. hvis flere pakker fastgøres til hinanden og sendes

med kun én label), mærkning af pakken eller oplysning om dens indhold,

3. håndtering af pakken forud for afhentning,

4. godsets egen beskaffenhed f.eks. at dette er skrøbeligt, potentielt lækkende, selvantændeligt,

fordærveligt, kulde-/varme-/fugtfølsomt, eller i øvrigt er let-skadeligt,

5. fejl og forsømmelser af enhver art, som kan være helt eller delvist medvirkende til tabets opståen.

c) Ikke-økonomiske tab herunder affektionsværdi.

d) Kosmetiske skader der ikke påvirker genstandens brugsværdi og skader på pakkens ydre eller indre emballage (uanset om genstandens værdi er forringet som følge af beskadigelse af den orginale).

e) Tab relateret til forsendelse af penge, dokumenter (herunder pas, visum, billetter og gavekort), værdipapirer, samt indhold der iht. punk 7.1 ikke må sendes.

f) Tab som følge af force majeure og andre forhold som CoolRunner eller dennes underleverandører ikke med

rimelighed var herrer over eller med rimelige midler kunne undgå, er undtaget ethvert ansvar. COVID-19,

arbejdskonflikt, og manglende underleverancer skal blandt andet anses for ansvarsfrihedsgrunde. Sne, is og andre

forhold herunder på afleveringsstedet, der gør det vanskeligt eller risikabelt at udføre befordringen eller den

endelige aflevering medfører ligeledes ansvarsfrihed. CoolRunners vurdering af, om der ligger forhold som

beskrevet i dette punkt, skal lægges til grund ved eventuel tvist herom.

g) Indirekte tab og følgeskader herunder omkostninger som følge af, at godset ikke er nået frem til modtager (f.eks.

omkostninger til låsesmed og udskiftning af låse mv ved nøgler, der er bortkommet under transport), tabt avance,

driftstab, mistede markedsandele eller andre tab af en hvilken som helst art udover de specifikt nævnte berettigede

tab.

h) pakker sendt til PO box i udlandet, da denne levering ikke er mulig 

 

3.9 Bevis for aflevering.

Ved pakker som afleveres uden personlig kontakt med modtageren, udgør transportørens

udleveringsscan, foto af pakken på afleveringsstedet eller erklæring om aflevering bevis for behørig aflevering.

 

4. AFLEVERING AF PAKKEN

4.1 Såfremt der er valgt befordring med levering til modtagerens adresse, er det forskelligt fra transportør til transportør om

udlevering sker personligt, eller om pakken henstilles på modtagerens adresse. Er Dao valgt som transportør

henstilles pakken altid på adressen. Personlig udlevering må ske til modtageren eller til en anden person på den

angivne adresse, en repræsentant for modtageren eller en ansat hos denne. Henstilling af pakken på modtagerens

adresse kan indebære at pakken stilles i modtagerens opgang, ved hoveddøren, i carport/skur eller lignende som

hører til modtagerens adresse. Returnering, som følge af at modtager er flyttet eller som følge af andre forhold, der

ikke gør det muligt at aflevere pakken, skal betales af afsenderen herunder eventuelle ekstraomkostninger iht.

transportørens betingelser.

 

4.2 Såfremt der er valgt en pakkebefordring med levering til pakkeshop, pakkeboks eller lignende sker udlevering på det

valgte sted mod behørig legitimation eller fremsendt kode. Kunden accepterer uden kompensation, såfremt pakken

skal afhentes et andet sted end det valgte indenfor en rimelig afstand. Pakken skal afhentes indenfor den oplyste frist,

og i modsat fald returneres pakken til afsenderen. Returnering skal betales af afsenderen herunder eventuelle

ekstraomkostninger iht. transportørens betingelser.

 

4.3 Ovenstående procedurer for udlevering af pakker gælder som udgangspunkt men kan være fraveget i vilkårene for

befordring hos den transportør, der udfører transporten og i så fald, er det transportørens vilkår, der finder anvendelse.

 

4.4 Ved henstilling på leveringsstedet uden personlig modtagelse, accepterer Kunden på modtagerens vegne, at

transportøren tager et foto af pakken og dens omgivelser på leveringsstedet til dokumentation for levering. Fotoet kan

dermed indeholde dele af Modtagerens private ejendom såvel som Kundens og Modtagerens navne kan være synligt

på fotoet af pakken.

 

4.5 Uanbringeligt gods, som det ikke har været muligt med rimelighed at aflevere til den angivne modtager eller returnere

til afsender, bortskaffes efter 90 dage. Der ydes ikke erstatning eller kompensation af nogen art som følge heraf.

 

5. DIMENSIONER OG VÆGT PÅ PAKKEN

5.1 Dimensioner- og vægtgrænser for pakkerne fremgår ved købet af befordringen. Det er dit ansvar som kunde at

overholde disse, og det anses ikke for at være accept af en overskridelse, at pakken modtages til befordring ved

indlevering. Såfremt pakken overstiger dimensions- eller vægtgrænsen kan CoolRunner nægte at befordre den, på et

hvilket som helst tidspunkt under pakkens distribution. Afsender vil i så fald få besked indenfor rimelig tid, og vil skulle

afhente pakken på det sted, CoolRunner angiver, hvilket kan være et andet sted, end der hvor pakken er indleveret.

CoolRunner kan også vælge at gennemføre levering til modtageren eller returnere pakken til afsenderen og opkræve

et omkostningsbestemt gebyr herfor. Det betalte beløb for den oprindelige befordring refunderes ikke.

 

5.2 Det valgte befordringskøb skal svare til pakkens dimensioner og vægt. Er der henset til pakkens dimensioner og vægt

ikke købt tilstrækkeligt befordring, har CoolRunner ret til at opkræve det manglende beløb samt opkræve et

omkostningsbestemt gebyr.

 

6. EMBALLERING AF PAKKEN

6.1 Tilstrækkelig emballering af din pakke er dit ansvar. CoolRunner eller transportørerne har ikke pligt til at kontrollere,

om emballeringen er tilstrækkelig. Pakken skal kunne holde til tryk, stød, rystelser og til et fald på minimum 1 meter

mod et hårdt underlag, uden at genstanden derved beskadiges. Derfor skal du være grundig med at emballere din

pakke og særligt, hvis det, du sender, er skrøbeligt. Skrøbelige genstande og tekniske/elektroniske genstande skal

være pakket i en solid kasse, der kan holde til stød, og den indre emballage skal være stødabsorberende og

tætsiddende således, at genstanden er fikseret i skum, flamingo eller lignende, som er udskåret præcist til

genstandens form, alternativt at hulrum i pakken er tæt udfyldt med kugler eller chips af skumpolystyren. Genstandene

i din pakke, må ikke kunne forskubbe sig og gnide eller støde mod emballagen eller mod andre genstande i pakken.

Emballeringen skal desuden opfylde krav i lovgivningen samt være forsvarlig, så pakken kan håndteres uden at

forvolde skade på andre pakker eller personer, der håndterer pakken.

 

6.2 Hvis din pakke indeholder genstande med flydende indhold, skal genstanden være pakket i en solid kasse med

indvendigt stødabsorberende og tætsiddende materiale samt i en inderemballage som kan forhindre udsivning ved

brud på beholderen.

 

6.3 Din pakke skal være emballeret, så den kan holde til sortering i et sorteringsanlæg, hvor der ikke kan tages hensyn til

pilemarkeringer eller andre glas- og forsigtighedsmarkeringer på pakken. Der kan generelt ikke tages hensyn til

sådanne markeringer, hvorfor beskadigelse som følge af manglende overholdelse af markeringer ikke berettiger til

erstatning ved beskadigelse.

 

6.4 Du skal som afsender erstatte ethvert direkte eller indirekte tab som påføres CoolRunner og dennes

samarbejdspartnere herunder transportører som følge af mangelfuld emballering.

 

7. REGLER OM PAKKENS INDHOLD OG VÆRDI

7.1 Af sikkerhedshensyn, på grund af lovgivning og af andre grunde gælder følgende begrænsninger og regler for, hvad

du må sende i pakken:

a) Pakkens samlede indhold må ikke have en værdi, der overstiger DKK 8.000 og værdien af værdigenstande

(herunder men ikke begrænset til smykker, ure, ædelmetaller, perler, ædelstene, gavekort, billetter, kunstværker,

mobiltelefoner, tablets, antikviteter, samlerobjekter mv.) i én pakke må ikke overstige DKK 4.000.

b) Pakken må ikke indeholde følgende genstande og lignende:

1. Kontanter og kreditkort

2. Ulovlige genstande såsom visse rusmidler og kopivarer, eksport/importbegrænsede eller på anden vis

sanktionerede varer,

3. Medicin samt afgiftspligtige varer herunder tobaksvarer, snus og alkohol

4. Letfordærvelige varer såsom fødevarer og planter

5. Dyr levende som døde

6. Temperaturfølsomme genstande

7. ”Farligt gods” som defineret i transportlovgivning samt andet farligt indhold herunder beholdere under tryk,

kemikalier, lithium celler/batterier, ammunition, eksplosive stoffer, fyrværkeri og andre stoffer eller

materialer, der kan udgøre en fare for mennesker, dyr og omgivelser,

8. Våben, våbendele, våbenefterligninger, softguns og knive der kræver tilladelse

9. Genstande der på nogen måde kan udsætte sorterings- og befordringsmedarbejdere eller andre der håndterer pakken for fare.

For erhvervskunder kan der indgås særlige aftaler, der fraviger ovenstående begrænsninger til pakkernes indhold.

 

7.2 Du skal som afsender erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres CoolRunner og dennes

samarbejdspartnere herunder transportører som følge af overtrædelser af begrænsninger og krav til pakkens indhold i

disse Vilkår og gældende regler.

 

7.3 En pakke kan til enhver tid på foranledning af CoolRunner eller relevante myndigheder blive åbnet og undersøgt for

kontrol og sikring af overholdelse af disse Vilkår og gældende regler.

 

8. TOLDBEHANDLING

8.1 Ved grænseoverskridende transporter, hvor der er toldpligt, er det Kundens ansvar, at der sker behørig toldbe-handling.

Kunden hæfter for og skal betale ethvert krav på told, afgifter og tillæg af enhver art relateret til toldbe-handling (”Told”).

CoolRunner foretager ikke udlæg for Told. Kunden skal holde CoolRunner skadesløs for enhver omkostning

og ethvert krav relateret til Told af Kundens forsendelser og behandling heraf hos myndigheder, transportører og andre tredjeparter. 

 

8.2 Kunden skal tilsikre, at CoolRunner modtager alle nødvendige oplysninger for toldbehandling, såfremt sådanne oplysninger skal indberettes af CoolRunner til brug for toldbehandling.

Oplysningerne skal være korrekte, fyldest-gørende og rettidige. CoolRunner kontrollerer ikke oplysningerne. 

 

8.3 Toldbehandling kan medføre forsinkelser eller andre ulemper for Kunden eller modtageren af en forsendelse, og CoolRunner kan ikke gøres ansvarlig for sådanne.

 

9. TILBAGEHOLDSRET OG RENTER

9.1 CoolRunner har tilbageholdsret og panteret i det gods, der er i CoolRunners varetægt for alle beløb, som afsenderen

måtte være CooIRunner skyldig, uanset om de skyldige beløb hidrører fra serviceydelser herunder sortering og

forsendelse af det pågældende gods eller fra andet.

 

9.2 Ved forsinket betaling beregnes morarenter fra forfaldsdagen i henholdt til renteloven med beregning per påbegyndt

måned. Der opkræves desuden rykkergebyr på DKK 150.

 

10. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

10.1 For at du kan bruge CoolRunners tjenester på hjemmesider og i apps, og for at du kan sende eller modtage pakker, er

der behov for udveksling af visse personoplysninger imellem dig og os. Oplysningerne videregives til vores

underleverandører i nogle situationer, blandt andet for at befordring af pakker gøres muligt. Vi opfordrer dig til at læse

mere om dette og dine rettigheder i den forbindelse i vores Privatlivspolitik, som findes på coolrunne.dk (https://coolrunner.dk/privatlivspolitik/

Se punkt 4.4. om fotografering ved aflevering af pakker uden personlig modtagelse.

 

11. SOFTWARE OG IT-PLATFORME

11.1 I det omfang CoolRunner stiller software og it-platforme til rådighed for Kunden ved integration eller andet, er der alene

tale om en brugsret, som CoolRunner, hvis ikke andet er aftalt, kan bringe til ophør uden varsel. Alle rettigheder

herunder immaterielle rettigheder forbliver CoolRunners. CoolRunner kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art

relateret til brugen af software og it-platforme herunder som følge af fejl og mangler, afbrydelser og nedbrud, samt evt.

computervirus, malware og lignende. Kundens anvendelse af CoolRunners software og it-platforme indebærer

Kundens accept af ”CoolRunner Brugervilkår Pakke- og Logistik Platform” i den på anvendelsestidspunktet

offentliggjorte version på coolrunner.dk.

 

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Dansk ret skal finde anvendelse på alle forhold mellem parterne.

12.2 Enhver tvist mellem parterne som ikke løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg i første instans.