CoolRunners chat er udvidet til kl. 21, alle ugens dage. Vejledning til C2C forsendelse, samt leverandør- og lande status: https://covid-19.coolrunner.dk/

Betingelser

For the English Terms and Conditions, click here.

Indledning

Coolrunner ejes og drives af

Coolrunner ApS
CVR-nr. 36721146
Stigsborgvej 60. 4. sal
9000 Aalborg
Denmark

E-mail: info@coolrunner.dk

Dette er de gældende betingelser på tidspunktet for denne aftale. Den seneste udgave, som altid er den gældende for nye forsendelser, kan findes på www.coolrunner.dk eller kan oplyses ved henvendelse til kundeservice.

 

§ 1 - Bestilling

Coolrunner er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på Coolrunner skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

§ 2 - Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling.

§ 3 - 14-dages fortrydelsesret

Med forsendelser er der tale om, at Coolrunner leverer en ydelse. I henhold til Købeloven bortfalder din fortrydelsesret på denne type produkter, så snart ordren er gennemført og betalt, da leveringen finder sted kort efter. Coolrunner kan således ikke yde nogen form for fortrydelses- eller returret efter bestillingen er gennemført.

§ 4 - Persondata

For at kunne handle på Coolrunner skal du som minimum oplyse:
· Navn
· Adresse
· E-mailadresse
· Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Coolrunner support.

§ 5 - Cookies

Ved at benytte Coolrunner accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

§ 6 - Lovvalg og værneting

Køb af fragt på Coolrunner er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

§ 7 - Ansvar

7.1. Coolrunner er med nedennævnte begrænsninger ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af gods som følge af en begivenhed, der er indtruffet i den tid, hvor Coolrunner har haft godset i sin varetægt.

7.2. Coolrunner er med nedennævnte begrænsninger ansvarlig for skade, som følger af forsinkelse af gods.

7.3. Jf. pkt. 1.1 og pkt. 1.2. er Coolrunner ikke ansvarlig for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af gods, som skyldes fejl, handlinger som undladelser, fra Kundens side. Fejl fra Kundens side vil f.eks. omfatte ukorrekt deklaration af last, forkert eller utilstrækkelig emballage, sikring, mærkning eller adressering af forsendelsen m.v., ligesom Coolrunner ej heller er ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, som skyldes fejl – såvel handlinger som undladelser – fra modtagerens side eller andre med interesse i forsendelsen.

7.4. Jf. pkt. 1.1 er Coolrunner ikke ansvarlig, hvis bortkomsten eller skaden skyldes godsets egen beskaffenhed eller fejl i godset. Coolrunner er ej heller ansvarlig for bortkomst, skade eller forsinkelse, såfremt Coolrunner har taget alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, eller at dette ikke har været muligt. Coolrunner er således ikke ansvarlig for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse, som f.eks. skyldes force majeure lignende forhold, naturkatastrofer, vejrforhold, mekaniske forsinkelser, krig, strejker, handlinger eller undladelse fra offentlige instanser med faktisk eller tilsyneladende autoritet.

7.5. Coolrunners ansvar begrænses som befordrer/fragtfører i henhold til Warszawa konventionen, hvor transport foretages med lufttransport, samt i henhold til CMR-loven/NSAB 2015 ved transport pr. vej.

§ 8 - Transportbetingelser

8.1. Forsendelser skal kunne stables og kunne tåle, tryk, stød og rystelser. Emballagen skal være godkendt og holdbar til transport. Godset skal overholde gældende regler for vægt og dimensioner på det valgte produkt. Det er Kundens ansvar, at emballage ikke kan ændre dimensioner, med øget vægtgrundlag som udfald.

8.2. Pakker skal kunne tåle stød svarende til fald på 1 meter mod hårdt underlag i forbindelse med sorteringen.

8.3. Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtig-mærker m.v. 

8.4. Porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande skal emballeres i en kraftig kasse, der er fyldt op med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, for eksempel kugler eller ”chips” af skumpolystyren. Det skal sikres, at der under transporten ikke kan ske gnidninger eller stød både mellem genstandene i forsendelsen og mellem genstandene og siderne på emballagen.

8.5. Værdien af en forsendelse må ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til 5.000.USD Desuden må værdien af smykker og ure, bortset fra uægte smykker og uægte ure, i en pakke ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til 500 USD.

8.6. Forsendelser må ikke indeholde forbudte varer, herunder men ikke begrænset til varer af usædvanlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, frimærker, unikke genstande, guld eller sølv), penge eller omsættelige værdipapirer (f.eks. checks, veksler, obligationer, bankbøger, forudbetalte kreditkort, aktiebreve eller andre værdipapirer), skydevåben og farligt gods.

8.7. Forsendelser må ikke indeholde tyggetobak, cigaretter, snus eller lignende, som ifølge Dansk lovgivning, er forbudt at videresælge

8.8. Forsendelser må ikke indeholde varer, der kan udsætte mennesker, dyr eller transportmidler for fare, eller som på anden måde kan tilsmudse eller beskadige andre varer, der transporteres af Coolrunner, eller varer, der i henhold til gældende lovgivning ikke må transporteres, eksporteres eller importeres.

8.9. Kunden er ansvarlig for, at oplysningerne i fragtbrevet er korrekte og fuldstændige, og for at sikre, at alle pakker indeholder tilstrækkelige oplysninger om afsenderen og modtageren af pakken, samt at forsendelsen er emballeret, mærket og forsynet med label, at indholdet er beskrevet og klassificeret og ledsaget af den dokumentation.

9.0.  Glasemballerede varer og varer med flydende indhold, med mindre varerne sendes i ydre emballage, der er velegnet til forsendelse, er ikke tilladt. Her skal også benyttes en indre emballage, der beskytter varerne med ydre påvirkninger samt absorbere og forhindrer evt. udsivning fra varerne.

9.1.  Forsendelser må ikke indeholde dyr, dette omfatter også insekter.

9.2. Forsendelser må ikke indeholde mad- med mindre disse bliver sendt igennem vores fødevarekoncept. 

9.3. Forsendelser må ikke indeholde planter/blomster eller andet som er let fordærveligt 

9.4. I tilfælde af at angivne dimensioner og vægt ikke overholdes, kan der forekomme en korrektions faktura på udestående beløb.

§ 9 - Reklamation

9.5. I tilfælde af, at kunde eller modtager oplever, at gods er gået tabt, skal Coolrunner skriftligt modtage henvendelse herom i form af en email indenfor 30 dage fra afsendelsesdato

9.6. I tilfælde af, at kunde eller modtager oplever, at gods er beskadiget, skal Coolrunner skriftligt modtage henvendelse herom i form af en email. Ved DAO forsendelser skal der reklameres umiddelbart efter skaden er opdaget, og senest 7 dage efter modtagelsen.

Ved Bring forsendelser skal der reklameres til Coolrunner umiddelbart efter modtagelsen af forsendelsen. For at transportøren skal kunne holdes ansvarlig jf. NSAB 2015, skal en synlig skade anmeldes straks ved levering, altså på fragtbrevet og/eller scanneren og en ikke synlig skade senest 7 dage efter leveringen.

9.7. Indenfor de 7 dage skal Coolrunner have tilsendt al nødvendig informationer pr. mail for at kunne starte en reklamationssag hos leverandøren

- Billeder af ødelagt forsendelse, samt billeder af indre og yder emballage (i sager vedr. beskadiget indhold) 

- Kvittering/faktura på refusionsbeløbet

 

Modtages henvendelse om skade ikke indenfor ovennævnte tidsrum, bortfalder ethvert krav mod Coolrunner.

 

9.8. Refusionsbeløbet udgøres udfra købspris på kvittering / faktura. Er der tale om en privat handel beregnes erstatning udfra det overførte beløb mellem afsender og modtager (her kan f.eks fremvises en MobilePay kvittering eller bankoverførsel). Der tages ikke højde for den oprindelige købspris, avance eller tabt arbejdsfortjeneste.

9.9. Såfremt gods modtages uden forbehold fra kundens eller modtagers side, formodes godset at være udleveret i god stand. For at det er muligt for Coolrunner at behandle et erstatningskrav, skal indholdet og den oprindelige forsendelsesemballage stilles til Coolrunner rådighed for nærmere inspektion, hvorfor kunden eller modtageren bør opbevare dette materiale, indtil godsets stand er kontrolleret.

10.0. Der gælder de samme forsikringsvilkår ved den udbyder du vælger, som de normalt tilbyder. Det vil sige, at DAO365 pakker er forsikret op til 1.000 kr. 

Pakker sendt med Bring er forsikret op til 1.000 DKK.

Pakker sendt med Danske Fragtmænd er forsikret efter pakken vægt, i henhold til SDR lovgivningen

 

CoolRunner går ikke ind og dækker evt. resterende beløb.

Hvis en pakke er forsinket, så ydes der ikke erstatning. 

 

10.1. Ved CoolEurope forsendelser er der tale om 8.33€ pr. kg. op til maks 150€. Overstiger beløbet maks på 150 € erstatter 50% af fakturaens værdi.

Ved "Registered Parcel" er det 50% af 46€.

Ved "Tracked Mail" er der ingen kompensation.

Ved CoolEurope forsendelser skal der reklameres umiddelbart efter skaden er opdaget og alle relevante informationer/bilag skal være sendt skriftligt til Coolrunner indenfor 7 dage.

Forsendelser til PO box kan i de fleste tilfælde ikke lade sig gøre. I disse tilfælde tilbydes der ikke erstatning, ved mistet pakker, da der ikke kan fremvises kvittering for modtagelse. 

10.2. Der kan ikke ydes erstatning uden kvittering / faktura for bortkomne / ødelagte pakker. Dette omfatter f.eks gaver, byttehandler og kontant afregning uden kvittering.

§ 10 - Undersøgelse af Gods

Der gøres opmærksom på, at en forsendelse til enhver tid, enten på foranledning af Coolrunner eller af lokale myndigheder, kan blive åbnet og undersøgt nærmere.

§ 11 - Betaling

11.1. Hvis Coolrunner pålægges at betale skatter, afgifter eller told på vegne af afsenderen, modtageren eller andre, og hvis Coolrunner
ikke kan inddrive betaling af et sådant beløb fra den pågældende person efter anmodning herom, skal et sådant beløb betales af afsenderen efter anmodning. Dette gælder også i tilfælde, hvor modtageren, eller ved fakturering til tredjemand, tredjemand ikke betaler eventuelle gebyrer, som de er forpligtede til at betale.

11.2. Lokale gebyrer fra afsender- eller modtagerland kan i nogle tilfælde forekomme og er ikke dækket af transportprisen.

11.3. Transporter udført på et specifikt kontonummer tildelt til Kunden, er til enhver tid Kundens ansvar og Kunden hæfter derfor for omkostninger forbundet med transporten.

11.4. Såfremt Kunden ikke overholder de i aftalen beskrevne betalingsbetingelser forbeholder Coolrunner sig ret til at stoppe samarbejdet med øjeblikkelig varsel.

§ 12 - Automatisk kortbetaling

12.1. Det er muligt at tilknytte sit betalingskort til automatisk kortbetaling under sin personlige konto på Coolrunner.dk. Det fakturerede beløb trækkes herefter automatisk på det tilmeldte kort uden indtastning af kortlysninger for hvert køb. Handlen foregår ellers under samme vilkår.

12.2. Det er til enhver tid muligt at ændre sine betalingsoplysninger under sine kontoindstillinger. Her kan det tilmeldte betalingskort nemt fjernes og et nyt eventuelt tilføjes.

12.3. Ved ønske om ophør/opsigelse af automatisk kortbetaling, kan dette til enhver tid gøres under kontoindstillinger ved det tilknyttede kort.

 

§ 13 - Pakkeforsikring i samarbejde med Trygforsikring


Maksimal forsikringssum

DKK 1.500 pr. pakke

Erstatning

Der skal foreligge dokumentation/kvittering for værdi af de forsikrede varer i form af kvittering, faktura, bankoverførsel, mobilepay o.lign.

Varer afregnet kontant eller uden kvittering dækkes ikke af forsikring.

Coolrunners generelle handelsbetingelser skal overholdes i forhold til reklamation 


Omfattede varer

Policen omfatter enhver forsendelse af varer, herunder returvarer, som falder ind under forsikringstagerens/forsikredes forretningsvirksomhed, navnlig:

Alm. nye/brugte handelssvarer, som f.eks. elektronik, tøj, sko og lignende.

dog excl. følgende varer:

Spiritus, bearbejdede tobaksvarer, levende dyr, penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, ædle metaller, perler, ædelstene, smykker, bærbare PCere, tablets og mobiltelefoner og lignende.


Som forsikringstageren har forsikringsrådighed over (for køb/salg jfr. eller salgsaftale) og som forsendes under konnossement, fragtbrev, adressebrev, postkvittering eller andet tilsvarende dokument

Dækningsområde

* Mellem pladser i Europa incl. Danmark - salg